สถานีฐานโทรคมนาคม

Rompin, Pahang, มาเลเซีย

Digi telco (ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับสามของมาเลเซีย) ผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สถานีฐาน แทนที่จะใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลสำหรับสถานีฐานที่อยู่ไกลออกไป สามารถลดการขนส่งเชื้อเพลิงที่ซับซ้อนและมีราคาแพง โดยการใช้พลังงานสะอาด และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่เป็นพลังงานหมุนเวียนเพื่อการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

อิเล็กโทรไลเซอร์ 1,000 NL/hr
เซลล์เชื้อเพลิง 5 kW
แผงโซล่าร์เซลล์ 16 kWp
วันจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 2016
พันธมิตร NRJ Solar