การผลิตไนโตรเจนบริสุทธิ์

Moreira, โปรตุเกส

กระบวนการดูดซับสลับความดัน (PSA) มักใช้ในการสร้างก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ เพื่อให้ได้ก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูง เครื่อง PSA จึงมักมีขนาดใหญ่มาก การใช้เครื่องกำเนิด PSA ขนาดเล็กจะช่วยลดค่าใช้จ่าย แต่ก็ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความบริสุทธิ์ลดลง บริษัท ClaTecnológica และ บริษัท SysAdvance จึงแก้ปัญหานี้ด้วยการติดตั้ง Enapter  อิเล็กโทรไลเซอร์ ร่วมกับ Dryer เพื่อผลิตไนโตรเจนบริสุทธิ์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายถูกลงและคุ้มค่ามากขึ้น และยังสามารถสร้างเครื่องผลิตไนโตรเจนบริสุทธิ์ที่มีขนาดเล็กในโปรตุเกส 

อิเล็กโทรไลเซอร์ 1,000 NL/hr
ความดัน 35 bar
วันจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ Clan Tecnológica, SysAdvance
พันธมิตร 2014