การผลิตไนโตรเจนบริสุทธิ์

Moreira, โปรตุเกส

กระบวนการดูดซับสลับความดัน (PSA) มักใช้ในการสร้างก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ เพื่อให้ได้ก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูง เครื่อง PSA จึงมักมีขนาดใหญ่มาก การใช้เครื่องกำเนิด PSA ขนาดเล็กจะช่วยลดค่าใช้จ่าย แต่ก็ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความบริสุทธิ์ลดลง บริษัท ClaTecnológica และ บริษัท SysAdvance จึงแก้ปัญหานี้ด้วยการติดตั้ง Enapter  อิเล็กโทรไลเซอร์ ร่วมกับ Dryer เพื่อผลิตไนโตรเจนบริสุทธิ์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายถูกลงและคุ้มค่ามากขึ้น และยังสามารถสร้างเครื่องผลิตไนโตรเจนบริสุทธิ์ที่มีขนาดเล็กในโปรตุเกส 

Electrolyser (AEM single-core) 2 x EL 2.1
Storage pressure 35 bar
Operational since 2014
Partner Clan Tecnológica, SysAdvance