ระบบ microgrid จากพลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ และไฮโดรเจน

Chiang Mai, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทยจัดแสดงอาคารสีเขียว ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียน 100% จากระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย อาคารแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย อาคารสีเขียวยังช่วยให้นักศึกษาและนักวิจัย พัฒนาตนเอง ทดสอบระบบการควบคุมพลังงานด้วยวิธี IoT

อิเล็กโทรไลเซอร์ 500 NL/hr
เซลล์เชื้อเพลิง 3 kW
การกักเก็บ 480 L
ความดัน 35 bar
แผงโซล่าร์เซลล์ 20 kW
วันจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 2019
พันธมิตร Faculty of Engineering, Chiang Mai University