ระบบ microgrid จากพลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ และไฮโดรเจน

Chiang Mai, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทยจัดแสดงอาคารสีเขียว ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียน 100% จากระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย อาคารแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย อาคารสีเขียวยังช่วยให้นักศึกษาและนักวิจัย พัฒนาตนเอง ทดสอบระบบการควบคุมพลังงานด้วยวิธี IoT

Electrolyser (AEM single-core) 1 x EL 2.1
H2 storage 480 L
Storage pressure 35 bar
Photovoltaic (PV) 20 kWp
Fuel cell 3 kW
Operational since 2019
Partner Faculty of Engineering, Chiang Mai University