โครงการกลุ่มบ้านพักอาศัย, บ้านผีเสื้อ

Chiang Mai, ประเทศไทย

โครงการกลุ่มบ้านพักอาศัยบ้านผีเสื้อ เชียงใหม่, ประเทศไทย บ้านผีเสื (บ้านของผีเสื้อ) เป็นกลุ่มบ้านพักอาศัยที่ใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างโซล่าร์เซลล์และระบบพลังงานไฮโดรเจนแห่งแรกของโลก ภายในโครงการมีระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยตัวเอง โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากนอกโครงการตั้งแต่ ปี 2015 โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่เทคโนโลยี และการดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง แสงอาทิตย์และน้ำฝนที่มีในพื้นที่ สามารถครอบคลุมความต้องการในการใช้พลังงานและน้ำผ่านครื่ออิเล็กโทรไลเซอร์ของ Enapter พลังงานแสงอาทิตย์ถูกเปลี่ยนผ่านแผงโซล่าร์เซลล์เป็นไฟฟ้า ไฟฟ้าส่วนเกินจะถูกแปลงและเก็บไว้ในรูปแบบพลังงานไฮโดรเจน เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ ก๊าซไฮโดรเจนที่เก็บไว้ในถังจะไฟฟ้าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิง 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

Electrolyser (AEM single-core) 4 x EL 2.1
H2 storage 7.5 kg
Photovoltaic (PV) 86 kWp
Fuel cell 4.5 kW
Batteries 96 kWh
Operational since 2015