ประเภทการใช้งาน

เทคโนโลยีของเราถูกนำไปประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ทั่วโลก ในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิต เครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ เราไม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการใช้งาน การรวมระบบไฮโดรเจนกับการประยุกต์ใช้งานนี้ทำโดยลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ภาคอุตสาหกรรม

ไฮโดรเจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด ไฮโดรเจนสามารถทำหน้าที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตแอมโมเนีย (ปุ๋ย) หรือเมทานอล (ซึ่งจำเป็นสำหรับการผลิตโพลีเมอร์) นอกจากนี้ยังใช้เป็นก๊าซเฉื่อย หรือก๊าซปกคลุมในกระบวนการผลิตแก้ว หรือในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานที่หลากหลาย: การผลิตโลหะ, อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และอุตสาหกรรมพลาสติก

ประเภทการใช้งานต่าง ๆ
ซ่อนรายละเอียด
Carbon-free ammonia production

Aurora, สหรัฐอเมริกา

รายละเอียด
การผลิตไนโตรเจนบริสุทธิ์

Moreira, โปรตุเกส

รายละเอียด